Menu Side

Przetwarzanie danych osobowych

PODSTAWOWE INFORMACJE O  ZASADACH  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze informacje skierowane są do osób fizycznych*  których dane osobowe są przez nas przetwarzane i  zawierają ogólny opis dotyczący podstawowych celów przetwarzania danych osobowych („dane”), wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzane dane (tożsamość Administratora danych), sposobu kontaktu w sprawie przetwarzania danych.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych - w zależności od danej potrzeby przetwarzania, rodzaju relacji pomiędzy Tobą a nami oraz sposobu pozyskiwania danych – znajdziesz odpowiednio w dedykowanych klauzulach wskazanych poniżej: 

Dane przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] – („RODO”).

* dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie  jednoosobowej lub spółki cywilnej

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  firma Elektromontaż Rzeszów S.A. z siedzibą w: 35-210 Rzeszów, ul. ul. Baczyńskiego 7a, o numerze NIP: 8130336688 KRS: 0000035111,  telefon kontaktowy (centrala): +48 17 864 05 30, adres e-mail: sekretariat@elektromontaz.com.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: sekretariat@elektromontaz.com.pl lub wysyłając pismo na adres naszej siedziby. Ponadto możliwy jest kontakt z naszym inspektorem ochrony danych  poprzez e-mail: iod@elektromontaz.com.pl

 

PODSTAWOWE CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 • przedstawianie potencjalnym klientom oferty usług
 • realizacja umów sprzedaży zamówionych u nas usług i produktów („usługi”)
 • nawiązywanie i utrzymywanie z dostawcami lub partnerami relacji biznesowych, realizacja umów biznesowych
 • realizacja procesów związanych z ofertowaniem i udziałem w przetargach
 • realizacja wymogów i zobowiązań wynikających ze specyfiki inwestycji budowlano-montażowych  (odpowiednio relacje pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą, konsorcjum wykonawców, podwykonawcą)
 • efektywne zarządzanie naszą strukturą organizacyjną w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A („Grupa Kapitałowa”)* oraz  wywiązywanie się z obowiązków wynikających  z powiązań organizacyjno-prawnych ze spółkami wchodzącymi w skład naszej Grupy Kapitałowej.

* Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: Elektromontaż Rzeszów S.A., Eltor Sp. z o.o., Elektromontaż Rzeszów sp. z o.o. w Przemyślu, Elektromontaż Rzeszów sp. z o.o. w Jaśle, RESBUILD Sp. z o.o.

 • realizacja celów marketingowych, wizerunkowych oraz informacyjnych (marketing usług, informowanie o naszej działalności oraz organizowanych przez nas wydarzeniach)
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych

 

DEDYKOWANE KLAUZULE INFORMACYJNE

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych - w zależności od danej potrzeby przetwarzania, rodzaju relacji pomiędzy Tobą a nami oraz sposobu pozyskiwania danych – znajdziesz odpowiednio w dedykowanych klauzulach wskazanych poniżej: 

 • W sytuacji gdy jesteś użytkownikiem naszej strony www to szczegółowe informacje dotyczące zasad prywatności znajdziesz tutaj: treść polityki użytkowania strony www……

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Elektromontaż Rzeszów S.A., 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 7a, tel.: +48 17 864 05 30, e-mail: sekretariat@elektromontaz.com.pl

 2. Dane osobowe pochodzące z monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenach Elektromontaż Rzeszów S.A. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz umów.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 5. Prawa osób, których dane dotyczą: prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa, prawo skargi do organu nadzorczego.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenach Elektromontaż Rzeszów S.A jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenach Elektromontaż Rzeszów S.A.

 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych