Menu Side

Akcjonariusze


Elektromontaż Rzeszów SA informuje, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2020 jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy został wybrany: Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723.

 

W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego jej akcjonariusza. Akcjonariusze będą mogli żądać wydania w formie papierowej lub elektronicznej informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy.