Menu Side

Akcjonariusze

Zarząd spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Rzeszowie, pod adresem: ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, pokój nr 308, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 10:30 oraz 11:30 do 14:00.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

 Elektromontaż Rzeszów SA informuje, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2020 jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy został wybrany: Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723.

 

W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego jej akcjonariusza. Akcjonariusze będą mogli żądać wydania w formie papierowej lub elektronicznej informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy.