Zapytanie ofertowe nr 2/05/2019

27.05.2019Zapytanie ofertowe nr 2/05/2019

Data publikacji  28.05.2019

 

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w postaci wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby planowanego do realizacji projektu „Instalacja fotowoltaiczna dla firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: III Czysta energia, Działanie: 3.1 Rozwój OZE, wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.03.01.00-18-0457/17.


Załączniki:

 1. Program funkcjonalno – użytkowy – (Załącznik nr 1)
 2. Formularz ofertowy – wzór – (Załącznik nr 2)
 3. Wykaz doświadczenia – wzór – (Załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór – (Załącznik nr 4)
 5. Projekt umowy z wykonawcą – wzór – (Załącznik nr 5)
 6. Dokumentacja techniczna – (Załącznik nr 6)
 7. Podstawowe parametry materiałów – (Załącznik nr 7)
 8. Warunki przyłączenia do sieci PGE – (Załącznik nr 8)
 9. Zapytanie ofertowe nr 2/05/2019
 10. Odpowiedzi na pytania z dnia 10.06.2019
 11. Informacja o wyniku postępowania