Menu Side

Słupy oświetleniowe bezpieczne

SŁUPY OŚWIETLENIOWE Z CECHAMI BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO

 

Podstawowe zasady stosowania słupów oświetleniowych z cechami bezpieczeństwa biernego.
Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zdarzenia drogowego (wypadku, kolizji).

Zgodnie z wytycznymi IBDiMod 1 stycznia 2015 r. wszystkie słupy oświetleniowe przeznaczone do wbudowania na drogach publicznych powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu. Słupy oświetleniowe nie spełniające tych wymagań będzie można nadal stosować na autostradach i drogach ekspresowych oraz pozostałych drogach krajowych, drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, pod warunkiem zastosowania systemów zabezpieczających drogę, to jest stałych barier ochronnych spełniających wymagania PN-EN 1317 „Systemy ograniczające drogę”. W przypadku usytuowania słupa oświetleniowego za stałą barierą zabezpieczającą, powinno się go ustawić w odległości od bariery nie bliższej niż: 0,5 m + W, gdzie W = szerokość pracująca bariery wg PN-EN 1317-2 „Systemy ograniczające drogę Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych”.

Zasady doboru słupów wg. kategorii bezpieczeństwa biernego.
Norma PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań” stanowi wzorzec do klasyfikowania, m. in. słupów oświetlenia drogowego, według ich potencjalnego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie z normą każda konstrukcja z cechami bezpieczeństwa powinna być opisana poprzez następujące parametry:

  • Klasa prędkości zderzenia (50,70 lub 100km/h)
  • Kategoria pochłaniania energii (HE, LE lub NE)
  • Poziom bezpieczeństwa użytkowników pojazdu

Kategorie pochłaniania energii.
Przepisy określają trzy kategorie konstrukcji pod względem stopnia pochłaniania energii

  • HE(high energyabsorbing) – konstrukcje pochłaniające energię w wysokim stopniu (ich zadaniem jest spowolnienie lub zatrzymanie pojazdu przez co maleje ryzyko ponownego zderzenia z innymi elementami na drodze)
  • LE(lowenergyabsorbing)– konstrukcje pochłaniające energię w niskim stopniu
  • NE(non-energyabsorbing)– konstrukcje nie pochłaniające energii: po uderzeniu pojazd kontynuuje jazdę ze zmniejszoną prędkością; (w obszarach, gdzie nie ma potrzeby redukowania prędkości pojazdu)

Poziom bezpieczeństwa użytkowników pojazdu.
Zgodnie z normą poziom bezpieczeństwa pasażera zapewniany przez daną konstrukcję oznacza się liczbami, gdzie poziom 1-3 ryzyka określa wyższy poziom jego bezpieczeństwa poprzez takie zachowanie się konstrukcji, które zminimalizuje skutki zderzenia (np. ścięcie, ugięcie konstrukcji lub zatrzymanie pojazdu w sposób zamortyzowany bez efektu sprężystego odbicia).
Na końcowy wynik określający poziom bezpieczeństwa konstrukcji wpływają, w głównej mierze dwa, obliczane na podstawie testów, parametry:

  • wskaźnik przyspieszenia (ASI)– wielkość bezwymiarowa określająca ciężkość wypadku dla pasażera
  • teoretyczna prędkość uderzenia głowy (THIV) – osoba będąca w pojeździe w trakcie zderzenia, mimo wyhamowania pojazdu, dalej porusza się aż do uderzenia głową w powierzchnię wewnątrz auta. Prędkość, z jaką głowa uderza we wnętrze samochodu wskazuje na ciężkość wypadku. Badania wykazały, że bezpieczna jest prędkość do 33km/h, a powyżej 44km/h niesie za sobą ryzyko trwałych uszkodzeń

 

Poziom pochłaniania energii Poziom bezpieczeństwa użytkownika pojazdu Prędkości
Normatywne badanie dla niskiej prędkości przy zderzeniu Badanie klasy prędkości przy zderzeniu
Maksymalne wartości Maksymalne wartości
ASI THIV km/h ASI THIV km/h
HE 1 1 27 1,4 44
HE 2 1 27 1,2 33
HE 3 1 27 1,0 27
LE 1 1 27 1,4 44
LE 2 1 27 1,2 33
LE 3 1 27 1,0 27
NE 1 1 27 1,2 33
NE 2 1 27 1,0 27
NE 3 0,6 11 0,6 11
NE 4 bez wymagań bez wymagań    

 

WYNIKI TESTÓW ORAZ KATEGORIE BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO SŁUPÓW STALOWYCH ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW

W praktyce, sprawdzenie wyrobów na zgodność z normą PN 12767 i przypisanie konstrukcji do odpowiedniej kategorii polega na przeprowadzeniu testów zderzeniowych, których wyniki muszą udowodnić określony poziom absorbcji energii oraz spełnienie parametrów decydujących o stopniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w pojeździe w przypadku kolizji.

W swojej ofercie produktowej firma Elektromontaż Rzeszów posiada słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernegospełniające wymagania kategoriiHE oraz LE.

Powyższe słupy mogą być wykorzystywane w infrastrukturze drogowej, w której wymagane jest pochłanianie (absorbcja) energii, tj, wysoki lub niski poziom (HE lub NE) gwarantujący takie wyhamowanie lub zatrzymanie pojazdu, które zabezpieczy pasażerów przed skutkami wypadku.

Oferowane przez nas słupy stalowe z cechami bezpieczeństwa biernego w klasie HE lub LE (dotyczy to słupów o wysokościach 10m,11,12m z wysięgnikami i fundamentami) zapewniają odpowiednią wytrzymałość statyczną z jednoczesnym pochłanianiem energii uderzenia, co zostało potwierdzone odpowiednimi badaniami i testami na zgodność z PN 12767 – dowodem są certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

 

Słupy oświetleniowe bezpieczne:

Słupy oświetleniowe bezpieczne 100HE3

Słupy oświetleniowe bezpieczne 100HE1

Słupy oświetleniowe bezpieczne CN-3PS; 100LE1

Fundamenty słupów bezpiecznych F150/200-PS