Menu Side

Klauzula Informacyjna MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Elektromontaż Rzeszów S.A., 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel.: +48 17 864 05 30, e-mail: sekretariat@elektromontaz.com.pl

  2. Dane osobowe pochodzące z monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenach Elektromontaż Rzeszów S.A. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

  3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz umów.

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

  5. Prawa osób, których dane dotyczą: prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa, prawo skargi do organu nadzorczego.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenach Elektromontaż Rzeszów S.A jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenach Elektromontaż Rzeszów S.A.

  7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych