Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. - 26.06.2021 r.

28.04.2021

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001r działając na podstawie art.395 i art.399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26.06.2021  r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie /XI piętro/ przy ul. Słowackiego 20, o godz. 9:00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020r.
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2020r.
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2020r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020r.
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

 

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: https://elektromontaz.com.pl/akcjonariusze/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2021

 

Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość.