Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

31.05.2020

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001r działając na podstawie art.395 i art.399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27.06.2020  r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie /XI piętro/ przy ul. Słowackiego 20, o godz. 9:00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r.
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2019r.
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2019r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA.

w § 23 ust. 1 wyrazy „jego Zastępca” zastępuje się wyrazami „V-ce Przewodniczący”.

w § 29 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy, Spółka wykonuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

 

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: https://elektromontaz.com.pl/akcjonariusze/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-2020

 

Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość.