Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

04.04.2019

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001r działając na podstawie art.395 i art.399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 maja 2019r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie /XI piętro/ przy ul. Słowackiego 20, o godz. 9:00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018r.
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2018r.
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2018r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Zamknięcie obrad.


Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnych i proponowanych zmian Statutu Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA.

§ 5 ust. 4 Statutu - stare brzmienie:
4) Ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzyskania zgody Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz:
4.1. małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej akcjonariusza;
4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki;
4.3. aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych w stosunku do tych podmiotów  legitymujących się co najmniej dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem pracy w Spółce lub w tych spółkach.
Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany.

§ 5 ust. 4 Statutu - proponowane, nowe brzmienie:
4) O ile nie zachodzą żadne okoliczności, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 9.1. oraz ppkt. 9.2 poniżej, ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzyskania zgody Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz:
4.1. małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej akcjonariusza;
4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki;
4.3. aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych w stosunku do tych podmiotów  legitymujących się co najmniej dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem pracy w Spółce lub w tych spółkach.
Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany.

W §5 po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 o następującym brzmieniu:
9) Zarząd, w szczególności, ma prawo odmówić zbycia akcji Spółki na rzecz nabywcy, w tym nabywcy określonego również w punkcie 4 powyżej:
9.1. któremu w toku postępowania sądowego – zarówno cywilnego, jak i karnego – zakończonego prawomocnym rozstrzygnięciem udowodniono działanie na niekorzyść lub szkodę Spółki lub spółek grupy kapitałowej do której należy Spółka;
9.2. który, prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki lub spółek grupy kapitałowej do której należy Spółka.

§ 7 ust. 1 Statutu - stare brzmienie:
1. Prezesa Zarządu Spółki oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu Spółki w liczbie 2-5 osób powołuje Rada Nadzorcza. 

§ 7 ust. 1 Statutu - proponowane, nowe brzmienie:
1. Prezesa Zarządu Spółki oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu Spółki w liczbie 1-5 powołuje Rada Nadzorcza.

 
Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość.