Zapytanie ofertowe nr 1/04/2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.04.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: zapytania ofertowego nr 1/04/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. mającego za przedmiot wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby realizacji projektu  „Instalacja fotowoltaiczna dla firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA”.

                Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż dokonując w toku postępowania analizy opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający stwierdził obiektywną niemożność wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym. W wyniku postępowania mogłaby zatem zostać zawarta umowa o świadczenie niemożliwe. Mając na uwadze charakter zaistniałego błędu Zamawiającego, Zamawiający na podstawie  postanowień Rozdziału VII pkt 12 Zapytania ofertowego nr 1/04/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. postanowił o unieważnieniu postępowania.

                Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie mające za przedmiot wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby realizacji projektu  „Instalacja fotowoltaiczna dla firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA” zostanie powtórzone.

 

 


Zapytanie ofertowe nr 1/04/2019

Data publikacji  26.04.2019

 

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w postaci wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby planowanego do realizacji projektu „Instalacja fotowoltaiczna dla firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: III Czysta energia, Działanie: 3.1 Rozwój OZE, wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.03.01.00-18-0457/17.


Załączniki:

  1. Program funkcjonalno – użytkowy – (Załącznik nr 1)
  2. Formularz ofertowy – wzór – (Załącznik nr 2)
  3. Wykaz doświadczenia – wzór – (Załącznik nr 3)
  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór – (Załącznik nr 4)
  5. Projekt umowy z wykonawcą –wzór – (Załącznik nr 5)
  6. Ekspertyza konstrukcyjna Hali – (Załącznik nr 6)
  7. Podstawowe parametry materiałów – (Załącznik nr 7)
  8. Warunki przyłączenia do sieci PGE – (Załącznik nr 8)
  9. Zapytanie ofertowe