Menu Side

Oferta sprzedaży akcji

Rzeszów, 06.12.2023 r.

Postępowanie konkursowe na nabywcę akcji
 

W związku ze zgłoszonym zamiarem zbycia akcji przez dotychczasowego akcjonariusza oraz zgodnie z postanowieniami §5 ust. 3 Statutu Spółki oraz Regulaminem Obrotu Akcjami Spółki, Zarząd Spółki ogłasza postępowanie konkursowe w celu nabycia akcji.


Przedmiot konkursu ofert: 35 akcji imiennych Spółki.

Minimalna cena zakupu za jedną akcję: 100 zł.

Oferty nabycia muszą być złożone wyłącznie na cały pakiet do zakupu, tj.: 35 akcji.

 

Oferty nabycia akcji powinny być dostarczone do siedziby Spółki, ul. Baczyńskiego 7A, 35-210 Rzeszów, na obowiązującym Formularzu w szczelnie zamkniętej kopercie i zawierać cenę oraz ilość akcji do zakupu. Formularz oraz Regulamin Obrotu Akcjami ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. dostępne są na stronie www.elektromontaz.com.pl.

Termin złożenia ofert nabycia akcji wynosi 14 dni od daty ogłoszenia, z tym zastrzeżeniem, iż upływa on o godzinie 10:00 ostatniego dnia terminu tj. 20.12.2023r..

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi w dniu 20.12.2023r. o godzinie 10:15. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty a następnie powiadomi Zarząd oraz wszystkich uczestników konkursu ofert na piśmie o wynikach konkursu ofert.

 

V-ce Prezes Zarządu ds. Technicznych
Aleksander Pękala